ครูคืนถิ่น-โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ครูคืนถิ่น-ขั้นตอนการสมัคร

  • เปิดรับสมัคร
  • ยื่นหลักฐานการสมัคร
  • ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์และข้อเขียน
  • ขั้นตอนสุดท้าย เข้ารายงานตัว (ผู้สมัครจำเป็นต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP® ไม่เกิน 2 ปี ตามประกาศ)

*อ้างอิงวันเวลามาจาก ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 


ข้อสอบ TOEFL ITP®

TOEFL ITP® หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า TOEFL® Paper-delivered Test

เป็นข้อสอบมาตรฐานใช้วัดระดับภาษาอังกฤษ ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสมัครงาน หรือ สมัครเรียน เป็นต้น ปัจจุบันโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใช้คะแนน TOEFL ITP® เพื่อเป็นการวัดคุณสมบัติของบุคลากรเพื่อรับเข้าร่วมโคงการอีกด้วย

ข้อสอบเป็นแบบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

  1. การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
  2. ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)
  3. การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)

 

ประกาศ สกอ. เกณฑ์คะแนน TOEFL ITP® สำหรับโครงการครูคืนถิ่น

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

  • วิชาเอกภาษาอังกฤษ 510 คะแนน
  • วิชาเอกอื่นๆ 473 คะแนน

และยังมีสำหรับชั้นปีที่ 1-4 อีกด้วย

 

ศูนย์สอบ TOEFL ITP® - สถาบันพาราไดม์ ได้ลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ กับสถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE) เพื่อให้ทางสถาบันพาราไดม์เป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP® (Institutional Testing Program)โดยรับรองผลคะแนน เพื่อใช้ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อนำผลสอบไปใช้ในการศึกษาต่อตามมาตรฐานสากล

วัน, เวลา และสถานที่สอบ
สถาบันพาราไดม์ จัดให้มีการสอบทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และจะปิดรับสมัคร 1 วันก่อนวันสอบจริง ภายในเวลา 12.00 น. (รวมถึงการโอนเงินและการแจ้งหลักฐานการชำระเงิน)

รอบที่จัดสอบ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์
เช้า: 09:30 น. - 11.30 น. เช้า: 09:30 น. - 11.30 น.
บ่าย: 12:30 น. - 14.30 น. บ่าย: 13:00 น. - 15.00 น.

สถาบันผลิตของหน่วยงานภาครัฐ

ก. กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ
1 คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
14 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
15 สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16 วิทยาลัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา
17 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม
18 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
19 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
20 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ข. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4 คณะครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

 

 

ค. กลุ่มสถาบันพัฒนศิลป์
1 คณะศิลปศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง
3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี
6 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช
7 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี
8 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด
9 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย
10 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง
11 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี
12 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา

 

ง. กลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
4 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
5 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
7 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
8 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
9 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
10 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
11 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
12 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
13 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
14 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
15 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
16 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
17 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

 

 

จ. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
10 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
13 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
15 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
17 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
18 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
19 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
20 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
22 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
24 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
25 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
26 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
28 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
29 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
30 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
31 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
32 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
33 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
34 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
35 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
36 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
37 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
38 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
39 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
40 วิทยาลัยการฝึกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

สถาบันผลิตภาคเอกชน
1 วิทยาลัยครุศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3 ณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
5 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
6 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
7 คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี
8 คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
9 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
10 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
11 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
13 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
14 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา)
15 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
16 วิทยาลัยนครราชสีมา
17 มหาวิทยาลัยภาคกลาง
18 วิทยาลัยสันตพล
19 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
20 วิทยาลัยเชียงราย
21 สถาบันรัชต์ภาคย์
22 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
23 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา 
24 สถาบันอาศรมศิลป์
25 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
26 มหาวิทยาลัยตาปี
27 มหาวิทยาลัยธนบุรี
28 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
29 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
30 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
31 คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น