Free Services

SELF-ACCESS SERVICES

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยและครบครัน จะช่วยพัฒนาการเรียนได้ดียิ่งขึ้น

SPEAKING CLUB

นักเรียนควรฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างน้อย 30 นาทีใน 1 วันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตและสังคมที่อาศัยอยู่” เพื่อความคล่องแคล่ว และความสามารถในการพูดอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วโดยไม่ต้องหยุดระหว่างคำหรือประเด็นต่างๆ

ESSAY WRITING

หากอยากพัฒนาทักษะการเขียน นักเรียนจำเป็นต้องลองเขียนและเรียนรู้จากส่วนที่ผิดเพื่อนำไปพัฒนาให้ดีขึ้น นักเรียนของพาราไดม์สามารถส่งงานเขียนให้อาจารย์ตรวจนอกเหนือจากคลาสเรียนได้ตลอดเวลา ด้วยคำแนะนำจากอาจารย์จะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้นไป

ESSAY คืออะไร?
หลายๆ คนคงจะเคยได้ยินคำว่า Essay มาพอสมควร แต่ยังคงไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่? และมีความสำคัญอย่างไร? วันนี้ AdmissionPremium ได้รวบรวมคำตอบมาเกี่ยวกับ Essay มาบอกให้ทราบกันว่ามันคืออะไร? มีโครงสร้างอย่างไร? และการเขียน Essay ที่ดีต้องทำอย่างไรบ้าง?

Essay คือ เรียงความหรือบทความซึ่งเขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดน่ารู้ในการเขียน ดังนี้
ขั้นตอนในการเขียน Essay

 • Planning : เมื่อทราบหัวข้อในการเขียน Essay แล้ว ขั้นตอนแรก คือ การจัดระบบความคิด กำหนดกรอบเนื้อหา โดยการตัดสินใจว่าจะพูดเกี่ยวกับอะไรบ้าง และพูดอย่างไร โดยเนื้อหาที่คิดว่าจะพูดเหล่านั้น ต้องไปด้วยกันได้และไม่หลงประเด็นออกนอกเรื่อง
 • Drafting : ขั้นตอนที่สอง ต้องนำกรอบเนื้อหาที่ตัดสินใจว่าจะเขียนจากในข้อ 1 มาลองร่างดูให้เกิดเป็นเค้าโครงคร่าวๆของ Essay ขึ้น โดยมีการเรียงลำดับให้เค้าโครงเนื้อหาเหล่านั้นดูกลมกลืนลื่นไหล ไม่กระโดดไปกระโดดมา
 • Writing : ขั้นตอนที่สาม คือ การลงมือเขียน Essay ตามที่ได้ร่างเอาไว้ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนต่างๆของ Essay จะกล่าวไว้ในหัวข้อถัดไป
 • Editing : ขั้นตอนที่สี่ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าขั้นตอนที่สาม เนื่องจากเป็นขั้นตอนของการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตรวจทานให้ Essay ที่เราเขียนมีความสมบูรณ์มากที่สุด พร้อมที่จะออกไปสู่สายตาประชาชนได้อย่างเต็มภาคภูมิ

PRE POST COURSE TESTS
 • การทดสอบวัดระดับก่อนเรียน (Pre-Course Test)
  สำหรับบุคคลทั่วไป
  สำหรับผู้ที่สนใจเรียนคอร์สเรียนกับเรา ทางสถาบันจัดสอบวัดระดับฟรีในส่วนของการเขียนและการพูด พร้อมให้คำแนะนำอย่างละเอียดกับผู้ที่สนใจทุกท่าน โดยสอบข้อเขียน 40 นาทีและสอบพูด 10 นาที กับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนทางภาษา และแนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละท่านได้
  สำหรับผู้ที่สนใจเรียน
  ก่อนที่จะเข้าเรียนในแต่ละชั้นเรียน ผู้เรียนจะต้องได้รับการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา จากนั้นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจะนำคะแนนในการสอบวัดระดับก่อนเรียนไปจัดสรรชั้นเรียนที่เหมาะกับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนแต่ละท่าน ในกรณีที่ผู้สนใจเรียนมีใบรับรองผลคะแนนจริงไม่เกิน 3 เดือนที่ออกโดยสถาบันเจ้าของภาษาที่เกี่ยวข้องเช่น ETS, British Council, Collegeboard เป็นต้น ผู้ที่สนใจเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนในชั้นเรียนได้โดยไม่ต้องสอบวัดระดับ ทั้งนี้คะแนนจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด
  ผู้สนใจทุกคนสามารถใช้บริการสอบวัดระดับฟรีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  ติดต่อเราเพื่อสอบวัดระดับฟรีอย่างไม่มีข้อผูกมัด และเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ
 • การทดสอบวัดระดับหลังเรียน (Post Course Test)
  ผู้เรียนในแต่ละชั้นเรียนทุกท่านจะได้รับการประเมินผลการเรียนช่วงที่ใกล้เรียนจบคอร์สในแต่ละคอร์สเพื่อดูความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละท่านโดยการเปรียบเทียบก่อนและหลังเรียน ผู้เรียนจะได้รับการประเมินผลจากทางอาจารย์เพื่อสามารถนำไปแก้ไขหรือปรับปรุงในทักษะต่างๆให้ดียิ่งขึ้น