GMAT Course

GMAT Course

คอร์สเตรียมสอบ GMAT เป็นคอร์สที่ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจที่สหรัฐอเมริกา หลักสูตรของเราจะสอนเนื้อหาและเน้นเทคนิคต่างๆเพื่อพิชิตการทำข้อสอบของแต่ละส่วนซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง

  • ทบทวนคณิตศาสตร์เบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าเนื้อหาหลัก
  • เจาะลึกเนื้อหาในแต่ละส่วนพร้อมเคล็ดลับและเทคนิคในการทำข้อสอบ
  • พิชิตการทำแบบฝึกหัดต่างๆพร้อมฝึกจับเวลาในการทำข้อสอบ

The GMAT® Exam is 30 Minutes Shorter

There’s an even better reason to take the GMAT® exam. The GMAT® exam is now a half hour shorter, saving you valuable time.

The time savings will mostly be on the Quantitative and Verbal sections. We’ve streamlined these sections to take less time and have fewer questions. We also removed some of the tutorial screens from the beginning of the exam.

The exam content and the time you have per question won’t change. The exam will be scored the same, and it’s still a proven indicator of your ability to succeed in business school. It is the same GMAT exam with the same quality you expect – just shorter by a half hour.

We shortened the exam to provide a better test-taking experience. To give you the most realistic preparation experience, our official full-length practice exams will be updated no later than April 30 to reflect the pacing of the shorter test. We want you to be confident and fully prepared to do your best on test day.

There are many reasons to take the GMAT exam. For one, it’s the most widely used exam for graduate business school admissions. Now add another reason – it’s a half hour shorter. If you’re serious about business school, take the exam that puts your most relevant skills in the spotlight and get 30 minutes back in your day.

May 2, 2018

Source: https://www.mba.com/global/the-gmat-blog-hub/the-official-gmat-blog/2018/april/gmat-exam-30-minutes-shorter.aspx


GMAT (Graduate Management Admission Test) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีมาตรฐานทั่วโลก ลักษณะของข้อสอบเป็นการวัดความรู้คณิตศาสตร์ (Quantitative), ความรู้ภาษาอังกฤษ (Verbal) และความถนัดการเขียนวิเคราะห์ (Analytical Writing Assessment)

โครงสร้างข้อสอบ GMAT

ข้อสอบประกอบไปด้วย 3 ส่วน

1. คณิตศาสตร์ (Quantitative): เป็นข้อสอบที่วัดความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเลขคณิต, พีชคณิต และเรขาคณิต ข้อสอบจะเป็นการทดสอบด้านการให้เหตุผลไม่ใช่การทดสอบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 37 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที โดยแบ่งเป็น Problem Solving 24 คำถาม และ Data Sufficiency 13 คำถาม

2. ภาษาอังกฤษ (Verbal): เป็นข้อสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษในด้านการอ่านและความเข้าใจในบทความ, การให้เหตุผลและการประเมินข้อโต้แย้ง, การเขียนแก้ไขบทความเพื่อการสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสอบมีทั้งหมด 41 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที โดยแบ่งเป็น Reading Comprehension 14 คำถาม, Critical Reading 14 คำถาม และ Sentence Correction 13 คำถาม

3. ความถนัดการเขียนวิเคราะห์ (Analytical Writing Assessment): จะแบ่งเป็น 2 ส่วน

3.1) การเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical Writing) วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสื่อสารความคิดเห็นของท่านผ่านการเขียน ข้อสอบจะมีเขียนเรียงความ (essay) 1 ข้อใช้เวลา 30 นาที

3.2) การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ (Integrated Reasoning) วัดความสามารถในการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ ข้อสอบจะมี 12 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

การสอบ GMAT จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Adaptive Test) คำถามของข้อสอบส่วนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษจะถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายความว่าคอมพิวเตอร์จะทำการเลือกคำถามให้โดยยึดคำตอบของผู้สอบในคำถามก่อนหน้านั้นเป็นหลัก คะแนนของผู้สอนจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคำถามและจำนวนคำตอบที่ถูกต้อง

คะแนนรวมทั้งหมดระหว่าง 200-800 คะแนน ผู้สอบสามารถทราบผลคะแนนสอบอย่างไม่เป็นทางการในส่วนของคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษได้ทันทีหลังสิ้นสุดการสอบ ผลคะแนนสอบอย่างเป็นทางการที่รวมคะแนนจากการสอบทั้งหมดจะได้รับการประกาศ 3 อาทิตย์หลังวันสอบ และผลคะแนนมีอายุ 5 ปี


ตารางเรียน GMAT
ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลาที่สะดวกสำหรับคอร์สเรียนส่วนตัวได้ กรุณาสอบถามข้อมูลได้กับเจ้าหน้าที่โดยตรง
GMAT Course timetable:
Private class is now available. Please contact our staff for more information.
Tel: (662) 255 8889, (668) 4662 1414
Email: contact@paradigm-edu.com  |    Line ID: @paradigm.edu