TOEFL iBT® Test Center

“GRE, TOEFL, TOEFL iBT and TOEFL ITP are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries.”

ศูนย์สอบ TOEFL iBT® ของพาราไดม์เป็นศูนย์สอบที่ได้มาตรฐาน ตรงตามมาตรฐานของ ETS® ภายในศูนย์สอบมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ สื่อสิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบที่ทันสมัยและครบครัน ห้องสอบเน้นความเป็นส่วนตัวสะดวกและสะอาด การสอบ TOEFL iBT® จัดสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet-Based Test) สำหรับผู้สอบที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยประเมินทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนในเชิงวิชาการของผู้สอบ โดยจะใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 4 ชั่วโมง

โครงสร้างข้อสอบ

  • การอ่าน: ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ใช้เวลาในการสอบ 60-80 นาที มีทั้งหมด 36-56 คำถาม, อ่าน 3-4 บทความด้านวิชาการและตอบคำถาม
  • การฟัง: วัดความสามารถด้านการฟัง ใช้เวลาในการสอบ 60-90 นาที, 34-51 คำถาม, ฟังบทสนทนา, การบรรยาย, การแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม และสามารถจดโน๊ตในสิ่งที่เราได้ยินได้
  • ------------------------- พัก 10 นาที ----------------------------
  • การพูด: ทดสอบความสามารถการพูดทั่วไป และการทดสอบแบบผสม (Integrated tasks) คือฟังหรืออ่านแล้วพูดตอบคำถามออกมา สอบพูดประมาณ 6 ข้อ ใช้เวลาสอบ 20 นาที
  • การเขียน: ทดสอบความสามารถการเขียนทั่วไป และการทดสอบแบบผสม (Integrated tasks) คือฟังหรืออ่านแล้วเขียนแสดงความคิดเห็น สอบเขียน 6 ข้อ ใช้เวลาสอบ 50 นาที

การสมัครสอบลงทะเบียนและสมัครสอบได้ที่ www.ets.org ผู้สอบสามารถเลือกวันสอบและศูนย์สอบได้ระหว่างกรอกแบบฟอร์มการสมัครสอบ ค่าสอบอยู่ที่ USD185