สมัครสอบ IELTS IDP

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครสอบไอเอลท์ของไอดีพีที่พาราไดม์

สถาบันสอนภาษาพาราไดม์เป็นศูนย์รับลงทะเบียนสอบไอเอลท์ของไอดีพี นั่นหมายถึงว่าคุณสามารถลงทะเบียนได้ที่พาราไดม์ พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครจำนวน 6,750 บาท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบ IDP จะโทรไปแจ้งสถานที่สอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ ผู้สอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาประมาณ 8.00 น.

เอกสารการลงทะเบียนที่คุณต้องมีคือ

  1. Application form ใบสมัคร (ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งเซ็นต์ลายเซ็นกำกับ) สามารถขอได้ที่ของพาราไดม์
  2. Registration guide ใบแนะนำการลงทะเบียน (ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งเซ็นต์ลายเซ็นกำกับ) สามารถขอได้ที่ของพาราไดม์
  3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงและสำเนา (เซ็นต์ลายเซ็นกำกับพร้อมรับรองสำเราถูกต้อง)

กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้เซ็นต์เอกสารครบทุกใบ (ใบสมัคร ใบแนะนำการลงทะเบียน สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง)

ลายเซ็นควรเป็นลายเซ็นเดียวกันในการกรอกใบสมัคร (หากใช้หนังสือเดินทางควรเซ็นต์ลายเซ็นให้เหมือนกันกับที่เซ็นต์ในหนังสือเดินทางทุกประการ)

การชำระค่าสมัครสอบสามารถชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิตที่สถาบันสอนภาษาพาราไดม์หรือโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดที่ 0-2255-8889)

เจ้าหน้าที่ของพาราไดม์จะจัดเตรียมใบสมัครและใบแนะนำการลงทะเบียนสอบไอเอลท์ กรุณาเตรียมบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงและสำเนามาด้วย

การชำระเงินของการสมัครสอบไอเอลท์ไอดีพี จำเป็นต้องชำระโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร รายละเอียดการโอนเงินดังนี้

ธนาคารกสิกร สาขา CP Tower
เลขที่บัญชี 620-2-05096-2
ชื่อบัญชี Chanchai Teachapanich and Chaianan Sangaramrungroj
ประเภท ออมทรัพย์

เวลาทำการ (กรุงเทพ)
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.30-16.30 น.

หลังจากชำระเงินผ่านทางธนาคาร กรุณาแฟกซ์ใบเสร็จการโอนเงิน พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ วันที่สอบ ไปยังไอดีพีที่เบอร์แฟกซ์ 02 231 0139

ข้อมูลเพิ่มเติม www.ielts.idp.co.th