TOEIC for Career Development

โปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ TOEIC สำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป

การสอบ TOEIC ( Test of English for International Communication) เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาในการนำความรู้ภาษาอังกฤษมาใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันหรือเพื่อการทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร  การสอบ TOEIC ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานในหลายๆธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านการให้บริการ อาทิเช่น โรงแรม, สายการบิน หรือบริษัทชั้นนำที่ต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร  อีกทั้งผลคะแนนสอบ TOEIC จะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมที่จะรับพนักงานเข้าทำงานหรือไม่  หรือการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง โดยวัดจากระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบุคคลนั้นๆ

การสอบ TOEIC จะเป็นการสอบแบบ Paper-based Test ซึ่งจะวัดผลทักษะการฟัง (Listening) และการอ่าน (Reading) ทางภาษาอังกฤษเป็นหลักว่าอยู่ในระดับไหน  โดยเน้นจากการฟังเทป, การวิเคราะห์จากรูปภาพต่างๆ และการอ่านบทความต่างๆ โดยที่ลักษณะคำถามจะเน้นสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน  ข้อสอบจะมีทั้งหมด 200 ข้อ แบ่งเป็นทักษะละ 100 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง โดยคะแนนทั้ง 2 ส่วนจะอยู่ระหว่าง 5-495

คอร์สเรียน TOEIC  เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะเตรียมความพร้อมที่จะสอบ TOEIC เพื่อมุ่งเน้นทางด้านอาชีพการงานเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าทำงาน, การเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสอบในเรื่องของการฟังเรื่องราวต่างๆ, ทบทวนไวยากรณ์หลักๆ และหลักการอ่านข้อความต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  พร้อมทั้งแนะนำกลยุทธ์ละเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC เพื่อรู้แนวทางในการทำข้อสอบและสามารถทำคะแนนได้สูงตามที่คาดหวังไว้