KOREAN COURSE AT KYUNG HEE

คอร์สเรียนภาษาเกาหลีที่สถาบันพาราไดม์ประกอบไปด้วยหลักสูตรที่หลายทั้ง อีกทั้งสถาบันพาราไดม์เป็นพันธมิตรที่ดีกับทางมหาวิทยาลัยคยองฮี ประเทศเกาหลี ผู้เรียนที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีและอยากที่จะสัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรของชาวเกาหลี สามารถลงเรียนคอร์สภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยคยองฮี วิทยาเขตกรุงโซลได้

แนะนำมหาวิทยาลัยคยองฮี
มหาวิทยาลัยคยองฮี เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี คศ. 1949 โดยมีสโลแกนประจำมหาวิทยาลัยว่า ‘ริเริ่มโลกแห่งวัฒนธรรม’ โดยนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้พัฒนาความเป็นสากลขึ้นมาโดย ตลอดพร้อมกับการพัฒนาระบบการศึกษาแบบครบวงจรตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอกจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศเกาหลี มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 3 วิทยาเขต คือวิทยาเขตกรุงโซล วิทยาเขตซูวอน และวิทยาเขตคังนึง มีคณะที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 23 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 23 วิทยาลัย รวมมีสาขาที่เปิดสอนทั้งหมด 90 สาขาวิชา ยมหาวิทยาลัยคยองฮียังมีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรด้านการแพทย์ครบทั้ง 5 สาย อันได้แก่ แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ แพทย์แผนตะวันออก เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์

สถาบันมหาวิทยาลัยคยองฮี ทำหน้าที่ในการเป็น ‘ประตูเปิดออกสู่การพบกับภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย’ ตามสโลแกนของมหาวิทยาลัยที่ว่า ‘ริเริ่มโลกแห่งวัฒนธรรม’ ด้วยการเป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีแก่นักเรียนต่างชาติและนักเรียนชาวเกาหลีโพ้นทะเลปีละกว่า 6,000 คนจาก 80 ประเทศทั่วโลก โดยสถาบันยังมีวิสัยทัศน์ของสถาบันเอง นั่นคือ ‘เป็นโลกแห่งศาสตร์การสื่อสาร’ อีกด้วย

หลักสูตรภาษาเกาหลีของแผนกภาษาเกาหลีซึ่งสังกัดอยู่ในสถาบันภาษาเริ่มเปิดสอนครั้งแรกในปี 1993 เพื่อสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีแก่นักเรียนต่างชาติที่มาจากหลากหลายประเทศอย่างเป็นระบบ และด้วยความสำเร็จของหลักสูตรดังกล่าวนี้ ทำให้สถาบันได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลเกาหลี ตลอดจน บริษัทเอกชนต่างๆ ให้จัดหลักสูตรอบรมภาษาเกาหลีให้มาเป็นเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน นับจากเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สถาบันมีนักเรียนต่างชาติที่เรียนจบหลักสูตรของสถาบันไปแล้วกว่า 25,000 คน สถาบันมีความภาคภูมิใจที่มีนักเรียนที่เรียนจบจากสถาบันกระจายอยู่ทั่วโลก

แผนกภาษาเกาหลียังเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติที่มีความสามารถใช้ภาษาเกาหลีอยู่ในระดับสูงให้เข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ สถาบันภาษา ยังรับผิดชอบอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยวิศวกรรมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น หรือมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีนด้วย

Download เอกสารหลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มหาวิทยาลัยคยองฮี
รายละเอียดหลักสูตร และ ราคาที่พัก Click! ขั้นตอนการสมัคร Click!

คุณสมบัติผู้สมัคร & เอกสารที่ใช้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. แบบฟอร์มการสมัคร (ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถาบันพาราไดม์)
  3. รูปถ่ายภาพสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
  4. สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript)
  5. สำเนาพาสสปอร์ต (มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน)
  6. สำเนาบัตรประชาชน
  7. สำเนาทะเบียนบ้าน
  8. ค่าสมัครเรียน (กรุณาเช็คอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับทางสถาบันก่อนการโอนเงิน)