สมัครสอบ IELTS

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครสอบ IELTS ของ IDP ที่พาราไดม์

Paradigm Education เป็นศูนย์รับลงทะเบียนสอบ IELTS ของ IDP นั่นหมายถึงว่าคุณสามารถลงทะเบียนพร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครได้ที่พาราไดม์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบ IDP จะโทรไปแจ้งสถานที่สอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ ผู้สอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาประมาณ 8.00 น.

เอกสารการลงทะเบียนที่คุณต้องมีคือ

  1. Application form ใบสมัคร (ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งเซ็นต์ลายเซ็นกำกับ) สามารถขอได้ที่ของพาราไดม์
  2. Registration guide ใบแนะนำการลงทะเบียน (ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งเซ็นต์ลายเซ็นกำกับ) สามารถขอได้ที่ของพาราไดม์
  3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงและสำเนา (เซ็นต์ลายเซ็นกำกับพร้อมรับรองสำเราถูกต้อง)

กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้เซ็นต์เอกสารครบทุกใบ (ใบสมัคร ใบแนะนำการลงทะเบียน สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง)

ลายเซ็นควรเป็นลายเซ็นเดียวกันในการกรอกใบสมัคร (หากใช้หนังสือเดินทางควรเซ็นต์ลายเซ็นให้เหมือนกันกับที่เซ็นต์ในหนังสือเดินทางทุกประการ)

การชำระค่าสมัครสอบสามารถชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิตที่พาราไดม์หรือโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดที่ 0-2255-8889)

เจ้าหน้าที่ของพาราไดม์จะจัดเตรียมใบสมัครและใบแนะนำการลงทะเบียนสอบไอเอลท์ กรุณาเตรียมบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงและสำเนามาด้วย

การชำระเงินของการสมัครสอบไอเอลท์ไอดีพี จำเป็นต้องชำระโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร รายละเอียดการโอนเงินดังนี้

ธนาคารกสิกร สาขา CP Tower
เลขที่บัญชี 620-2-05096-2
ชื่อบัญชี Chanchai Teachapanich and Chaianan Sangaramrungroj
ประเภท ออมทรัพย์

เวลาทำการ (กรุงเทพ)
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.30-16.30 น.

หลังจากชำระเงินผ่านทางธนาคาร กรุณาแฟกซ์ใบเสร็จการโอนเงิน พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ วันที่สอบ ไปยังไอดีพีที่เบอร์แฟกซ์ 02 231 0139

ข้อมูลเพิ่มเติม www.ielts.idp.com