Pattarapoom Chitchainanukul
February 10, 2021
    
132_TOEFL ITP Student_Pattarapoom Chitchainanukul

"อาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคที่ดีมากๆและแต่ละสิ่งที่อาจารย์ให้มาเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในห้องสอบ ทำให้เวลาเราเรียนเราสามารถเข้าใจเนื้อหาที่อาจารย์สอนได้เป็นอย่างดี มีการเพิ่มเติมเนื้อหาให้อยู่ตลอด และแก้ไขข้อผิดพลาดของเราทำให้เราได้คะแนนที่สูงขึ้น"

TOEFL ITP Student
• Before the course : 473
• After the course : 503