Arthicha Chaipanich
October 11, 2020
    
123_IELTS Student_Arthicha Chaipanich

"อาจารย์ Ralph สอนดีมากเลยค่ะ อาจารย์มีหลักการสอนที่ตรงจุดและเข้าใจง่ายมากๆ ถึงหนูจะเรียนแบบรวบรัดเพียง 10 ชั่วโมงแต่ก็ได้คะแนนตามที่ต้องการแล้วค่ะ"

IELTS Score : 7.5
• Listening : 8.5
• Reading : 7.0
• Writing : 6.5
• Speaking : 7.0